http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926870
 w tym Twoich: 00046
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Przyjmowanie skarg i wniosków


Sprawa:

Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.

Przedmiot sprawy:

Rozpatrzenie skarg lub wniosków wniesionych do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Katalog rozpatrywanych skarg i wniosków :

Skargi i wnioski rozpatrują i załatwiają właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu, zgodnie ze swoimi kompetencjami obejmującymi sprawy:
•    funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz podległych Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii - Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
•    działalności powiatowych inspektoratów weterynarii.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. "Skargi i wnioski" oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
      
Wymagane dokumenty :

Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego.
   
Opłata :

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.
   
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków :

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach .
    
Natomiast rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie należy do Zespołu ds. administracyjnych WIW, który w ramach realizacji ww. zadań m.in.:
    
•  rejestruje skargi oraz wnioski po zadekretowaniu przez Ślśskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub Zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

•  ustala harmonogram przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Inspektoracie w formie projektu przedkładanego do akceptacji Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii

•  prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu,

•  sporządza okresowe sprawozdania z przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie

•  nadzoruje terminowość załatwiania skarg w Inspektoracie poprzez prowadzenie monitoringu w tym zakresie

•  prowadzi korespondencję w sprawach kierowanych do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Inspektoratu, których rozpatrzenie pozostaje poza jego kompetencjami.

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków :

1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:

1)  przez inspektorów weterynaryjnych - w każdy czwartek w godzinach od 15:30 do 17:00 według harmonogramu zatwierdzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

2)   przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i  Zastępcę Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii codziennie  w godzinach pracy Inspektoratu  tj.:  od 7:30 do 15:30,    

3)   przez wszystkich pracowników - codziennie w godzinach pracy Inspektoratu tj. od 7:30 do 15:30.

2.   Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu.

3.  Na  tablicy  ogłoszeń,  w miejscu ogólnie dostępnym, wywiesza się informacje:

1)    o godzinach pracy  Inspektoratu ,  

2)    o terminach  przyjmowania  interesantów  w  sprawach skarg i  wniosków przez kierownictwo i pracowników  Inspektoratu,      

3)    o terminach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez członków  kierownictwa  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego.  

Skargi i wnioski rozpatrują oraz załatwiają kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu zgodnie ze swoimi kompetencjami w trybie i terminach wynikających z przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków :

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Miejsce przechowywania skarg i wniosków :

Oryginalna dokumentacja dotycząca rozpatrzonych spraw przechowywana jest wraz z rejestrem skarg i wniosków.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data utworzenia :2011-05-30
Data publikacji :2011-05-30
Opublikował :Dawid Danielewski
Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018