http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926864
 w tym Twoich: 00040
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Petycje


Sprawa:
Zasady składania i rozpatrywania petycji


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r. poz. 1195)


Kto może składać petycje:

      1.  Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i          instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
      2.  Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
      3.  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą


Czego może dotyczyć petycja:

      1. W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji
      2.  O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji oraz wskazuje jej przedmiot .


Do kogo kierować petycje:

      1. Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
      2.  Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie.
      3.  Adresat petycji, który jest niewłaœciwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie póŸniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właœciwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równoczeœnie podmiot wnoszący petycję.


Co powinna zawierać petycja:

      1.  Petycja powinna zawierać:
            1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
            2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;.
            3. oznaczenie adresata petycji;
            4. wskazanie przedmiotu petycji.
      2.  Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach, czyli nie zawiera:
            1. oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
            2. miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; pozostawia się ją bez rozpatrzenia;
            3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właœciwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaœnienia treœci petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treœć nie zostanie uzupełniona lub wyjaœniona, nie będzie rozpatrzona.


Wymagane dokumenty

W przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego wymagana jest zgoda tego podmiotu na złożenie jej w jego imieniu. Podmiot wyraża zgodę w formie pisemnej lub za pomocą œrodków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.


Sposób dostarczania dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-585 Katowice
ul. Brynowska 25a

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
      1. Przesłać drogą elektroniczną
      2. Przesłać pocztą tradycyjną
      3. Złożyć osobiœcie w urzędzie w godzinach jego pracy tj. od poniedziałku do piątku 7:30- 15:30


Opłaty

Wniesienie petycji oraz póŸniejsze ich rozpatrywanie zwolnione jest od opłat


Terminy i sposób załatwienia sprawy

      1.Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie póŸniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
      2. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi powiadomić o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
      3. Co roku, do 30 czerwca, swojej stronie internetowej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach publikuje zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-02-11
Data publikacji :2016-02-11
Opublikował :Damian Chojecki
Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018