Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Przyjmowanie skarg i wniosków

Sprawa:

Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.

Przedmiot sprawy:

Rozpatrzenie skarg lub wniosków wniesionych do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Katalog rozpatrywanych skarg i wniosków:

Skargi i wnioski rozpatrują i załatwiają właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu, zgodnie ze swoimi kompetencjami obejmującymi sprawy:

 • funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz podległych Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii - Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • działalności powiatowych inspektoratów weterynarii.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. "Skargi i wnioski" oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
      
Wymagane dokumenty:

Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego.
   
Opłata :

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.
   
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach.
    
Natomiast rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie należy do Zespołu ds. administracyjnych WIW, który w ramach realizacji ww. zadań m.in.:
    

 • rejestruje skargi oraz wnioski po zadekretowaniu przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub Zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 • ustala harmonogram przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Inspektoracie w formie projektu przedkładanego do akceptacji Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
 • prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu,
 • sporządza okresowe sprawozdania z przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie
 • nadzoruje terminowość załatwiania skarg w Inspektoracie poprzez prowadzenie monitoringu w tym zakresie
 • prowadzi korespondencję w sprawach kierowanych do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Inspektoratu, których rozpatrzenie pozostaje poza jego kompetencjami.


Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków:

 1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:
  1. przez inspektorów weterynaryjnych - w każdy czwartek w godzinach od 15:30 do 17:00 według harmonogramu zatwierdzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
  2. przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i  Zastępcę Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii codziennie  w godzinach pracy Inspektoratu  tj.:  od 7:30 do 15:30,    
  3. przez wszystkich pracowników - codziennie w godzinach pracy Inspektoratu tj. od 7:30 do 15:30.
 2. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu.
 3. Na tablicy ogłoszeń,  w miejscu ogólnie dostępnym, wywiesza się informacje:
  1. o godzinach pracy  Inspektoratu,
  2. o terminach  przyjmowania  interesantów  w  sprawach skarg i  wniosków przez kierownictwo i pracowników  Inspektoratu,
  3. o terminach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez członków  kierownictwa  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego.

Skargi i wnioski rozpatrują oraz załatwiają kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu zgodnie ze swoimi kompetencjami w trybie i terminach wynikających z przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Miejsce przechowywania skarg i wniosków:

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w sekretariacie. Dokumentacja dotycząca rozpatrzonych skarg i wniosków prowadzona jest w formie elektronicznej.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2019
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry