Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach
 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre materiały graficzne zostały opublikowane w sposób niedostępny cyfrowo.
 • Część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności. Adres poczty elektronicznej koordynator@katowice.wiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42-88-601

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice. Poprzez platformę ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@katowice.wiw.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Teren wokół budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach i parking

 • Dostęp jest możliwy w godzinach pracy urzędu, teren jest ogrodzony i zamykany po godzinach pracy urzędu.
 • Teren i budynki są dozorowane przez służby ochrony, objęte systemem kontroli dostępu i monitoringiem wizyjnym.
 • Parking wokół budynków jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 • Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy bramach wjazdowych znajdują się tablice informacyjne.
 • Nie ma przeciwwskazań wstępu do budynków z psem asystującym z wyłączeniem pomieszczeń laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej.

Budynek główny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach znajdujący się przy ul. Brynowskiej 25a

 • Wejście główne do budynku znajduje się od frontu budynku.
 • Należy wejść schodami, po obu stronach są zamontowane poręcze dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Drzwi wejściowe znajduje się powyżej pierwszej kondygnacji.
 • Punkt Obsługi Klienta znajduje się na wprost wejścia głównego.
 • Budynek posiada niski i wysoki parter, oraz piętro. Do niskiego parteru jest możliwość wejścia z boku budynku, z poziomu chodnika.
 • Krawędzie stopni, korytarze i drzwi są oznaczone w kolorze kontrastowym.
 • W budynku są oznaczenia w języku Braille'a.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym z wyłączeniem pomieszczeń laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej.
 • W Punkcie Obsługi Klienta znajduje się przenośna pętla indukcyjna i lupa elektroniczna.
 • W urzędzie można bez konieczności wcześniejszego umawiania się skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego.
 • Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób wózkach inwalidzkich, występują bariery architektoniczne.
 • Budynek nie posiada windy, ani podjazdu dla wózków.

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach znajdujący się przy ul. Brynowskiej 27

 • Wejście znajduje się z lewej strony budynku.
 • Zaraz przy wejściu znajduje się Punkt Obsługi Klienta.
 • Dostęp do dalszych pomieszczeń budynku objęty jest systemem kontroli dostępu i jest możliwy w obecności pracownika.
 • Do pozostałej części budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej nie można wchodzić z psem asystującym.
 • W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji.

Budynek zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt znajdujący się przy ul. Brynowskiej 31

 • Wejście znajduje się od tyłu budynku.
 • Przy wejściu jest dzwonek do przywołania pracownika.
 • Dostęp do budynku objęty jest systemem kontroli dostępu i jest możliwy w obecności pracownika.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • Pomieszczenia budynku znajdują się na parterze.
 • Korytarze i drzwi są oznaczone w kolorze kontrastowym.
 • W budynku są oznaczenia w języku Braille'a.
 • Budynek dysponuje podjazdem dla wózków inwalidzkich.

 

Aplikacje mobilne

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i Zakład Higieny Weterynaryjnej nie posiada aplikacji mobilnych.
do góry