Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 25a, 40-585 Katowice, e-mail: sekretariat@katowice.wiw.gov.pl, tel. +48 32 4288601.

 Z Inspektorem Ochrony Danych, który został wyznaczony zgodnie z art. 37 RODO, można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice, pocztą e-mail: iod@katowice.wiw.gov.pl, lub telefonicznie +48 32 4288652.

Cele przetwarzania danych;

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ustawowych zadań publicznych, określonych w:

 • Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195 z późn. zm.),

oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi, w celach:

 • ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • bezpieczeństwa żywności i żywienia;
 • ochrony zwierząt i bezpieczeństwa stosowanych pasz oraz utylizacji;
 • ochrony zdrowia w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 • realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • przeprowadzania diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów inspekcji weterynaryjnej;
 • postępowań związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzorowania obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt;
 • zapobiegania przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
 • podmiotom, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach do czasu trwania umów o świadczenie usług lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 04.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Lach WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony

do góry