Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, zbigniew.kedzior@katowice.wiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (032) 4288664 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@katowice.wiw.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Drzwi wejściowe znajduje się powyżej pierwszej kondygnacji. Dostęp do terenu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach jest możliwy w godzinach pracy urzędu, teren ogrodzony i zamykany po godzinach pracy urzędu.
 • Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego. Budynek posiada niski i wysoki parter, oraz piętro. Do niskiego parteru jest możliwość wejścia z boku budynku, z poziomu chodnika. Dostęp do wysokiego parteru i piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy.
 • Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 • Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym z wyłączeniem pomieszczeń laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej.
 • W urzędzie można bez konieczności wcześniejszego umawiania się skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i Zakład Higieny Weterynaryjnej nie posiada aplikacji mobilnych.

Koordynator ds. dostępności

Zbigniew Kędzior
Tel.: 32 42-88-665
E-mail: koordynator@katowice.wiw.gov.pl

do góry